Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Rotary Geel Event vzw

Rotary Geel Event, met zetel te Geel, biedt klanten de mogelijkheid om bestellingen elektronisch door te geven via de webshop app van Rotary Event Geel vzw.

Als gebruiker van deze dienst aanvaardt u als klant dat hierop de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

IDENTITEIT VAN DE VERKOPER:

Rotary Event Geel

Diestseweg 39

2440 Geel

BTW BE 0659.851.309

E-mail: info@rotarygeel.be

Tel.: +32(0) 498 07 21 00

Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De bestelshop van Rotary Event Geel, hierna de verkoper genoemd, biedt haar klanten de mogelijkheid om wijnen en cadeauverpakkingen... online aan te kopen. De onderstaande Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website, hierna klant genoemd. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Rotary Event Geel houdt in dat de klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Artikel 2: PRIJZEN

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. Ze zijn altijd inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die afwijken van de weergave in realiteit.

Artikel 3: AANBOD

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de België. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de verkoper de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper niet. Rotary Event Geel is wat de juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt volgens beschikbaarheid, Rotary Event Geel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. De verkoper is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de afhaaltermijnen aan te passen of te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. Het kan voorvallen dat op de dag van afhaling een deel van de reservatie van de klant niet voorradig blijkt. Indien mogelijk, zal de verkoper op dat moment een alternatief voorstellen. De klant kan geen verdere rechten aan de reservatie ontlenen.

Artikel 4: ONLINE AANKOPEN & RETOURBELEID

De klant met minimum leeftijd van 18 jaar, kan de producten uit de bestelshop bestellen en dient deze onmiddellijk online te betalen via Bancontact gekoppeld aan de betaalapp van de eigen bankinstelling of de algemene bancontactapp.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een online betaling uitvoert. De artikelen kunnen afgehaald worden volgens wat in artikel 6 werd beschreven.

Producten die besteld worden via de bestelshop van Rotary Event Geel worden niet terugbetaald en kunnen ook niet geruild worden. Klachten dienen ingediend te worden uiterlijk de volgende kalenderdag na de betaling. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Rotary Event Geel is gerechtigd om een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is. De totale aansprakelijkheid voor de essentiële verbintenis van Rotary Event Geel is steeds beperkt tot de directe schade die rechtstreeks voortvloeit uit de afhaling. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor toevallige, onopzettelijke, indirecte fouten. Bovengenoemde aansprakelijkheid voor de essentiële verbintenis kan pas ingang vinden wanneer de klant de verkoper onmiddellijk en per aangetekend schrijven op de hoogte brengt van de vermeende tekortkoming. Dit schrijven dient een gedetailleerde en beargumenteerde motivatie te bevatten en moet bovendien verzonden worden uiterlijk de volgende kalenderdag na de betaling. Aanspraken van derden die samenhangen of voortvloeien uit de opdracht worden volledig ten laste gelegd aan de klant.

Artikel 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De bestelde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van de verkoper. Het risico van verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf het moment van afhaling.

Artikel 6: AFHALING

Bestellingen kunnen afgehaald worden op twee afhaalmomenten: donderdag 23 december of woensdag 12 januari, telkens tussen 18u en 21u op locatie van: Aerts NV, Herentalseweg 66, 2440 Geel. Het moment van afhaling wordt gekozen bij checkout in de webshop door aangevinken van het voorkeurmoment door de klant.

De aankoop komt tot stand op het moment van de online betaling. De artikelen kunnen afgehaald worden op het afhaalpunt op de gekozen datum, dat eveneens in de bevestigingsmail opgegeven staat.

Het adres van het afhaalpunt is aangegeven in de bestelshop alsook in de bevestigingsmail.

De leveringsdata opgegeven door de verkoper zijn niet bindend. Indien de leveringsdatum dient te worden gewijzigd of indien de verkoper de artikels niet op tijd kan leveren, wordt de klant zo snel mogelijk gecontacteerd om een nieuwe afhaaldatum voor de stellen.

De klant moet elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij afhaling, onmiddellijk melden aan Rotary Event Geel.

De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van bederf of kwaliteitsvermindering of –afwijkingen van de koopwaar, ingeval van laattijdige afhaling. Bestellingen die niet worden afgehaald op het gekozen afhaalmoment, zonder tijdige kennisgeving, kunnen na overleg op een ander moment en/of op een andere locatie worden afgehaald.

Artikel 7: AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Rotary Event Geel om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 8: WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Artikel 9: BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 10: TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER

Het Belgische recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Turnhout bevoegd.

Artikel 11: WETTELIJKE LEEFTIJDSGRENS ALCOHOL

De wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol is 18 jaar. Door online te bestellen verklaart de klant minstens 18 jaar oud te zijn.